Виховна робота в загальноосвітніх навчальних закладах району

Сьогодні школа покликана стати тим місцем для особистості учня і вчителя, де буде духовно збагачуватись кожен учасник навчально – виховного процесу, де буде формуватись громадянська зрілість і особиста відповідальність за свій вклад у національно-культурне відродження України.

Весь виховний процес в школах району спрямований на виховання активної, самостійної, ініціативної особистості, яка здатна жити й розвиватися у світі, що постійно змінюється, задоволення духовних потреб людини, свободи у виборі власних світоглядних позицій, формування критичної конструктивної позиції, вільного розвитку творчої мислячої особистості, механізмів саморегуляції, самовиховання.

Виховна робота в навчально – виховних закладах направлена на реалізацію та виконання Законів України «Про освіту», « Про загальну середню освіту», « Про позашкільну освіту», « Про молодіжні громадські організації», Національної доктрини розвитку освіти, Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року; Концепція національно – патріотичного виховання; Загальнодержавної програми « Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року », Указу Президента України « Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні », Державної національної програми « Освіта », програми правової освіти населення в Тернопільській області на 2010 – 2014 роки, а також основних орієнтирів виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України.

Визначаючи мету, зміст, основні форми, методи виховної роботи, усі учасники виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів ставлять перед собою першочергові завдання:

- Формування цілісної системи цінностей з національно – патріотичного виховання, виховання поваги до Конституції держави, державних символів – Герба, Прапора, Гімну;

- Виховання поваги та любові до державної мови;

- Підтримки державної культури та традицій рідного краю;

- Створення ефективної системи превентивної та профілактичної роботи;

- Формування здорового способу життя, забезпечення загального та репродуктивного здоров’я;

- Розвиток учнівського самоврядування, дитячих та юнацьких об’єднань, з метою формування лідерської обдарованості.

Основна проблема виховного спектру діяльності закладів освіти району – формування в особистості ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самого себе , активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції.

Діяльність педагогів-виховників спрямована на формування інтелектуально розвиненої , духовної морально зрілої особистості, готової протистояти викликам життя. Створюючи модель виховної системи , педагоги головну увагу зосереджують на спрямування освітнього процесу , на усвідомлене оволодіння учнями естетичною культурою, дидактичне та виховне забезпечення школярів художньо – естетичними цінностями у процесі вивчення базових дисциплін та в позашкільній роботі.

Виховний процес в школах району забезпечує 19 заступників директорів з виховної роботи, 37 педагоги – організатори та 231 класних керівники. Всі вони мають належний фаховий рівень.

Структура методичної роботи з організаторами виховного процесу:

- семінари заступників директорів з виховної роботи;

- семінари керівників позашкільних навчальних закладів ;

- семінари - практикуми педагогів – організаторів;

- семінари класних керівників;

- семінари керівників шкільних методичних об’єднань ;

- районне методичне об’єднання керівників гуртків військово – патріотичного напряму;

-районне методичне об’єднання класних керівників, педагогів-організаторів, заступників директорів з виховної роботи ( згідно окремого плану);

- районне методичне об’єднання працівників позашкільних навчальних закладів ( згідно окремого плану).

Іншими формами методичної роботи є проведення групових та індивідуальних консультацій для новопризначених класних керівників, педагогів-організаторів, заступників директорів з виховної роботи.

Цілі та завдання роботи з організаторами позакласної діяльності та суб’єктами позашкільної освіти можна деталізувати так: оволодіння інструктивно – нормативними документами органів управління освітою; поглиблена методично – теоретична підготовка вчителів в галузі освітніх технологій, діагностика труднощів, що виникають у процесі роботи, визначення шляхів їх подолання; удосконалення методичної пошукової роботи, всебічне методичне забезпечення виховного процесу; керівництво інноваційним процесом, стимулювання процесу якісних змін у виховній системі; популяризація та поширення педагогічного досвіду ; залучення громадськості.

Усі методичні заходи з організаторами позаурочної виховної діяльності та позашкільної освіти проводяться на діагностичній основі. Реформовано методики проведення постійно діючого семінару заступників директорів з виховної роботи, семінарів – практикумів педагогів – організаторів , класних керівників з наданням з наданням переваги інтерактивним.

Протягом трьох останніх років проведено наступні семінари , семінари –практикуми із організаторами виховного процесу в школах району:

заступники директорів шкіл із виховної роботи:

- « Технологічний підхід у виховній роботі» (Нижчелуб’янківська ЗОШ І-ІІІ ст..);

- «Роль заступника з виховної роботи у процесі соціалізації учнів» (Черниховецька ЗОШ І-ІІІ ст.);

- «Функції виховної системи школи» ( Збаразька школа-інтернат );

- «Задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні,розвитку здатності до самостійного життєвого вибору» ( Бодаківська ЗОШ І-ІІІ ст.);

- «Реалізація програми національно-патріотичного виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів Тернопільщини» ( Збаразький районний комунальний будинок дитячої та юнацької творчості);

- «Відображення концептуальних засад Орієнтирів національного виховання учнів загальноосвітніх закладів Тернопільщини» (Великовікнинська ЗОШ І-ІІІ ст..);

- «Формування виховної системи загальноосвітнього закладу через оновлення змісту, технологій становлення особистості учня» ( Гніздичненська ЗОШ І-ІІІ ст.).

Педагоги-організатори :

-«Педагогічний пошук педагога-організатора» (Колодненська ЗОШ І-ІІІ ст. та Зарубинська ЗОШ І-ІІ ст..);

-« Основні закономірності художньо-естетичного виховання учнівської молоді» ( Синявська ЗОШ І-ІІ ст..);

-«Розвивальні та виховні функції традицій шкільного учнівського самоврядування» ( Збаразька ЗОШ І-ІІІ ст.№1);

-«Формування цілісних орієнтацій школярів у процесі культурно-масової роботи»( Стриївська ЗОШ І-ІІІ ст. та Збаразька школа-інтернат);

- «Організація органів учнівського самоврядування в світлі науково-методичних закономірностей ОНВТ» ( Максимівська ЗОШ І-ІІ ст. та Старовишнівецька ЗОШ І-ІІІ ст.).

Класні керівники :

- «Ефективне планування – запорука успіху» ( Решнівська ЗОШ І- ІІ ст.);

- «Система роботи класного керівника в сучасній школі» (Синявська ЗОШ І-ІІ ст.);

Керівники шкільних методичних обєднань класних керівників:

-«Моніторинг реалізації виховних завдань» Залужанська ЗОШ І-ІІІ ст..);

-«Технологічний підхід до планування роботи методичного об’єднання класних керівників» ( Нижчелуб’янківська ЗОШ І-ІІІ ст.);

-«Нетрадиційні форми роботи з батьками « ( Збаразька ЗОШ І-ІІІ ст.);

-«Діагностичні методики моделювання виховної системи» ( Стриївська ЗОШ І-ІІІ ст.).

Керівники позашкільних навчальних закладів:

-«Організаційно-педагогічні умови інноваційної діяльності в позашкільному навчальному закладі»;

-«Управління педагогічним процесом у позашкільному закладі у відповідності до Закону України « Про позашкільну освіту»»;

-«Проблеми формування та шляхи вдосконалення стилю керівництва в позашкільному закладі»;

-«Модернізація системи позашкільної освіти»;

-«Педагогічна рада – колегіальний орган управлінням навчального закладу»;

- "Науково - методична робота в позашкільному навчальному закладі».

У районному методичному кабінеті розроблено системно – аналітичний підхід до організації методичної роботи з педагогами-виховниками, зокрема плануючи методичну роботу , вивчаються та аналізуються запити і потреби кожного педагога. Сприяє цьому проведення анкетування та діагностики.

Параметри, необхідні для проведення діагностики:

- кредо педагога;

- здатність до самоосвіти;

- знання методів та форм виховання;

- стиль спілкування з учнями, батьками.

Й тому за результатами діагностики організовуються вищезазначені форми методичної роботи.

Крім цього з організаторами виховного процесу проводяться інструктивно-методичні наради, конференції.

У навчальні заклади постійно надходять інструктивно – методичні листи, методичні рекомендації, списки рекомендованої літератури з питань виховного процесу.

Ефективними є система виховної роботи у навчально – виховних закладах району. Створені на діагностичній основі, насичені національно – патріотичним духом, вони у переважній більшості загальноосвітніх шкіл району, характеризуються відповідністю основним критеріям їхньої дієздатності, зокрема співвідношення змісту, обсягу, характеру виховної роботи, можливостям та умовам функціонування закладу, скоординованості усі виховних заходів, їхньої педагогічної діяльності. Узгодженість планів, чітка координація організація позаурочної діяльності є визнач начальною рисою виховних систем Збаразької №1, Збаразької №2, Залужанської, Доброводівської, Чернихівецької, Старовишнівецької, Бутинської, Бодаківської, Вишнівецької загальноосвітніх шкіл І – ІІІ ступенів, Кобильської, Зарубинської, Решнівської, Іванчанської, Раковецької, Коханівської загальноосвітніх шкіл І –ІІ ступенів.

Цікаві творчі справи, емоційна насиченість життя наповнюють виховний процес у Доброводівській, Бутинській, Вишнівецькій, Залужанській, Збаразьких №1, №2 загальноосвітніх школах І – ІІІ ступенів, Синявській, Травневськіх загальноосвітніх школах І – ІІ ступенів.

Яскраві шкільні традиції становлять духовну цілісність у Шилівській Критівецькій, Романаовецькій, Іванчанській, Кобильській загальноосвітніх школах І – ІІ ступенів.

Інтелігентність, загальний рівень культури, орієнтація на культурно – національні цінності характерні для Старовишнівецької, Бутинської, Гніздиченської, Чернихівецької загальноосвітніх шкіл та Доброводівського технічного ліцею ім.. О.Смакули.

Успішно виконують основні засади Концепції національного виховання дітей та молоді у національній системі освіти, які реалізовуються через систему виховних заходів: проведенні літературно – музичних композицій, годин спілкування, бесід, конкурсів патріотичної прози та поезії, екскурсій у Тернопільський краєзнавчий музей , Збаразький та Вишнівецький замки, інших цікавих історичних місць та краєвидів України. В даному напрямку заслуговують на увагу педагогічні колективи Збаразької № 1, №2, Чернихівецької, Бодаківської, Великовікнинської, Вишнівецької загальноосвітніх шкіл І – ІІІ ступенів, Зарубинської, Травневської, Іванчанської, Синявської, Максимівецької загальноосвітніх шкіл І – ІІ ступенів.

Традиційними у школах району є свята Першого та Останнього дзвоника, випускні вечори, новорічні, Різдвяні ,Великодні святкування, відзначення Дня рідної мови, Дня УПА, ЗУНР, Героїв Крут, Дня Чорнобильської трагедії, Дня Перемоги, проведення Шевченківських днів, визначних дат національного та релігійного календарів.

Проводиться і значна робота по пропаганді здорового способі життя серед дітей та учнівської молоді. По даному питанню в закладах освіти проводиться ряд виховних та просвітницьких заходів, одним із них фестиваль – конкурс « Молодь – обирає здоров’я ». Учнівські колективи Іванчанської, Травневської, Збаразької № 1 , №2 ,Бутинської, Гніздиченської, Вишнівецької, Залужанської, Великокунинської , Кобильської загальноосвітніх шкіл та команда « Голосок» Збаразького районного будинку дитячої та юнацької творчості є неодноразовими переможцями районного етапу фестивалю-конкурсу.

Позитивною є створення в районі мережі Шкіл сприяння здоров'ю, яка налічує Збаразьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №2, Вишнівецьку та Гніздичненську загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів. Збаразька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів є переможцем Всеукраїнського конкурсу – захисту моделей навчальних закладів серед Шкіл сприяння здоров’ю.

З метою профілактики негативних звичок, жорстокої та протиправної поведінки серед неповнолітніх зосереджується увага на проведенні індивідуальної та групової роботи, спрямованої на корекцію та розвиток ціннісних орієнтацій учнів, тісну співпрацю педагогів із сім’єю та громадськістю.

Значна увага приділяється формуванню правової культури, гендерної грамотності. З цією метою в навчальних закладах проводиться тижні і місячники правових знань, уроки гендерної грамотності.

Сучасні умови реформування суспільних відносин вимагають докорінної зміни процесу виховання підростаючого покоління. Суттєво переглядаються старі стратегії виховання і виробляються нові.

Тому важливе місце у системі виховної діяльності школи посідає її планування. З 2008 року планування виховного процесу здійснюється відповідно до програми « Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України ».

В плануванні навчальних закладів ( планів роботи шкіл, планів заступників директора з виховної роботи, педагогів – організаторів, класних керівників ) враховані всі пріоритети виховання та змістові лінії специфіки навчальних закладів, поєднано словесно – інформаційні та практичні види діяльності.

З метою впровадження педагогічних методик та інноваційних виховних технологій у практичну діяльність вчителів у кожному навчально – виховному закладі налагоджено роботу методичних об’єднань класних керівників.

Згідно наказу відділу освіти «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в навчально – виховних закладах Збаразького району » . Керівниками методичних об’єднань класних керівників в школах І – ІІІ ступенів є заступники з виховної роботи , а в школах І – ІІ ступенів педагоги – організатори чи досвідчені класні керівники. В планах роботи передбачено різні форми проведення засідань. В рамках діяльності методичних об’єднань вивчається робота класних керівників, оформляються портфоліо.

Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання та є критерієм виховного процесу; їй підпорядковується система супідрядних, поетапно конкретизованих цілей (завдань) за напрямами виховання, сконцентрованих на вихованні цінностей природи, культури, соціальних цінностей та особистісних цінностей, й тому кожен навчальний заклад району визначився із моделлю виховної роботи, є певні напрацювання в створенні презентацій школи за певними напрямами виховної роботи чи системи виховної роботи закладу.

Сьогодення потребує людей, яким властиві, ініціативність, здатність до здійснення свідомого самостійного вибору, розвинуте почуття власної гідності, здатність до особистісного самовдосконалення. Ефективною формою підготовки таких дітей є система виховання на засадах учнівського самоврядування. Це справжня школа ідей. Учнівське самоврядування покликане відіграти активну роль у підготовці сьогоднішніх школярів до реального самоврядування, формування у них готовності виконувати свій громадський обов’язок. Важливо, що в учнів формується досвід, який з умов навчального закладу буде перенесений в доросле, в тому числі й професійне, життя.

Діяльність учнівського самоврядування в школах району – це безліч різних за метою, завданнями,об’єктами, тривалістю управлінських циклів, кожен з яких містить різноманітні дії та операції, що відрізняються специфікою, структурою й інтенсивністю, учнівського самоврядування – явище динамічне воно розвивається і оновлюється.

Роботу органів учнівського самоврядування в школах району координують педагоги – організатори, які і ведуть відповідну документацію (Статут, сформовану структуру, планування). До діяльності учнівського самоврядування залучено:

Справжніми школами учнівського самоврядування є Збаразька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 та №1, Доброводівська, Старовишнівецька, Бутинська, Бодаківська, Зарубинська, Іванчанська загальноосвітні школи.

Матеріали Збаразьких №1 та №2 загальноосвітніх шкіл щодо діяльності учнівського самоврядування в 2011 р. були направлені на обласний конкурс на кращу модель учнівського самоврядування, де Збаразьку школу №2 нагороджено Дипломом ІІ ступеня.

На базі Збаразького районного комунального будинку дитячої та юнацької творчості працює районна рада старшокласників «Голосок» ( громадське об’єднання лідерів окриленого сприяння освіті , культурі) , девіз якої – « Візьмемось за руки , друзі, щоб не загубитись по одинці) та клуб «Лідер», лідерів учнівського самоврядування шкіл м. Збаража діяльність їх зосереджена в районах обласної школи «Школи управлінської майстерності» для лідерів учнівського самоврядування. Сприяє формуванню громадської самосвідомості і правової обізнаності діяльність учнівського клубу «Новий день» Вишнівецької ЗОШ І-ІІІ ст. (керівник Мінакова М.В.) та євро клубу «Крок» Збаразької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 (курівник Багрій М.Т.) та психологічного клубу Збаразької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 «Стань творцем здорового життя» (керівник Сливка Г.Б.).

Формуючи в учнів якості патріота-громадянина, виховання молоді на основі традицій і звичаїв краю в усіх загальноосвітніх школах працюють над реалізацією обласної програми національно-патріотичного виховання молоді , створені і діють молодіжні, дитячі об’єднання і товариства «Молода Просвіта», «Козачата. Козацький шлях. Козацька республіка», «Галичаночка», «Волиняночка», «Цвіт. Первоцвіт», «Бутинська Січ», «Барвінчата», «Гра -подорож» «Стежинами рідного краю».

Члени дитячих об’єднань і товариств беруть активну участь у відзначенні пам’ятних дат з історичного, літературного, духовного життя нашої держави та в дослідницько – пошуковій діяльності в рамках руху учнівської молоді « Моя земля-земля моїх батьків».

В закладах освіти району створена система виховної роботи у позаурочний час. Це один із сучасних підходів до організації змістовного дозвілля школярів, залучення їх до значущої та корисної для них діяльності. В кожному навчально – виховному закладі в наявності графіки проведення відкритих виховних годин, проведення позакласних масових заходів. В більшості закладів ведуться екрани активності класів, які спонукають до розвитку відповідальності, обов’язковості.

Учні загальноосвітніх шкіл залучені до гурткової діяльності. Гуртки є платними та на громадських засадах, а також за напрямками: художньо естетичний, туристично-правовий,військо – патріотичний.

Кожним керівником гуртка ведеться журнал обміну роботи гуртка відповідно до програми гуртка та графіку роботи. Керівники шкіл намагаються здійснювати результативність роботи гуртків.

Для керівників гуртків проводяться навчальні семінари, консультації щодо планування роботи, нормативно – програмованого забезпечення гурткової роботи.

Під час вивчення стану виховної роботи в закладах здійснюється анкетування учні на тему «Твої інтереси», аналіз яких свідчить про те, що учні даних класів-дружні. Найбільше запам’ятовуються їм масові заходи, які потребують спільної підготовки. що здружує учнів враховують класні керівники при плануванні.

У задоволенні інтересів учнів книги, кіно, комп’ютер, телебачення, музика, образотворче мистецтво займають таке місце:

кіно – 28%, музика – 27%, комп’ютер – 21%, книги – 16%, мистецтво – 7%.

Анкетування також показує, що у вільний час найбільше учнів грають у комп’ютерні ігри, займаються спортом і спілкуються з друзями. Щодо гурткової роботи, то найбільше учнів займається у гуртках художньо-естетичного циклу та спортивних секціях.

Важливу роль у виховному процесі відіграє робота краєзнавчо-народознавчих, літературно-краєзнавчих музеїв-світлиць, яких у нас в районі 12, серед них літературний музей І.Франка Збаразької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 (керівник Дідилівська Г.І.), народознавчі світлиці Стриївської та Залужанської загальноосвітніх шкіл .Лисобей О.М., Перещук М.С.) мають звання «Зразковий». В шкільних народознавчих світлицях проводяться уроки літератури, виховні години. Керівниками народознавчих світлиць ведеться відповідна документація.

Запорукою успішної виховної діяльності навчального закладу є його співпраця з батьками, оскільки саме сім’я значною мірою впливає на процес розвитку особистості дитини Тому важливе і відповідальне завдання вчителя, керівника навчально-виховного закладу – зробити батьків активними учасниками педагогічного процесу. Аналізуючи роботу загальноосвітніх шкіл із батьківською громадськістю, можна сказати, що проводяться класні, загальношкільні батьківські збори, відповідна індивідуальна робота з батьками.

Відповідно до наказу відділу освіти «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в навчально-виховних закладах Збаразького району» запроваджено опорні навчально-виховні заклади.

Класні керівники, вчителі початкових класів проводять роз’яснення учням ідейної суті державних символів і правил їх використання, ритуалів, традицій, виховують позитивне ставлення до державних символів України, формують почуття поваги до них, стійкі навички свідомого дотримання почестей та правил поведінки щодо державних символів у повсякденному житті, під час урочистих і офіційних заходів. У навчальних закладах обладнано куточки державної символіки, Куточки Героям Небесної Сотні та учасникам АТО , забезпечується проведення урочистого ритуалу підняття та опускання Державного Прапора на початку та в кінці робочого тижня.

Кiлькiсть переглядiв: 220