Перші відомості про методичний кабінет в архівних документах засвідчують, що методична служба діяла ще в 1944 році. На теренах теперішнього Збаразького району функціонувало 2 методичні установи у колишніх Збаразькому та Вишнівецькому районах.

За період діяльності цих установ їх очолювали: у Збаразькому районі з 1944 до 1962 року - Козак Павло Пилипович, Каськович Ольга П., Гречина Ангеліна Василівна, Галан І.П., Кабарівський Петро Михайлович; у Вишнівецькому районі з 1945 по 1956 роки - Онофрійчук Роман Якимович, Корпачева Людмила Г., Дяченко О.М., Качан Олександра Юхимівна, Рибальченко - Кіпрієнко Євгенія Романівна.

В 1962 році шляхом об’єднання утворено Збаразький район і відповідно Збаразький районний методичний кабінет, керівниками методичного кабінету за цей період були:

1962-1969 роки - Репеха Роман Якович,

1969-1985 роки - Стасюк Сергій Андрійович,

1985-1986 роки - Плахотний Анатолій Іванович,

1986- 2013 роки – Бойко (Юращук) Леся Олексіївна,

з 2013 року до цього часу – Бартошинський Віктор Дмитрович.

Протягом свого існування методична служба району працювала над проблемами підвищення якості навчально - виховного процесу та вдосконалення фахової майстерності педагогічних працівників та, виходячи з державних запитів та потреб навчальних закладів Збаразького району, втілювала в життя такі науково-методичні проблеми:

1940-1950 роки - Реорганізація початкових і середніх шкіл на території західних областей. - Підготовка і перепідготовка вчительських кадрів. - Загальне початкове навчання. - Підвищення якості навчання , трудового і морального виховання в школі. - Робота позашкільних установ - Відбудова і розвиток освіти, відновлення мережі шкіл та їх навчально-технічної бази.
1950-1960 роки 1950-1955 роки - Запровадження загального обов’язкового семирічного навчання. Розвиток середньої освіти. Школи робітничої та сільської молоді.
1955-1959 роки - Поліпшення методів ідейно-виховної роботи серед учнів та вчителів шкіл. Створення клубів інтернаціональної дружби.
1958-1959 роки - Організація роботи з педагогічними кадрами. Підвищення професійної майстерності вчителя
1960-1970 роки 1960-1964 роки. - Раціональні прийоми активізації розумової діяльності учнів на уроках . Удосконалення методів та форм роботи по використанню технічних засобів навчання.
1965-1968 роки - Заходи по дальшому поліпшенню роботи середньої загальноосвітньої школи, зміцнення матеріально-технічної бази. Кабінетна система навчання.
1969-1970 н.р. - Творча лабораторія вчителя. Основні вимоги до сучасного уроку.
1970-1980 роки 1970 -1980роки - Здійснення дальшого розвитку системи народної освіти відповідно до вимог науково - технічного прогресу і завдань неухильного підвищення культурно-технічного і освітнього рівня трудящих, поліпшення підготовки кваліфікованих кадрів робітників і спеціалістів.
1970-1975 роки - Удосконалення науково-методичного керівництва роботою шкіл. Середню освіту – всій молоді.
1975 рік - завершення переходу до загальної середньої освіти молоді і дальший розвиток загальноосвітньої школи.
1975 – 1980 роки - Сільська загальноосвітня школа: проблеми та їх вирішення.
1980- 1990 роки 1980-1990 роки- Розширення можливості для гармонійного духовного життя людей, доступу всього населення до культурних цінностей, забезпечення дальшого піднесення освіти і культури, посилення морального виховання.
1980-1982 роки - Дидактика сучасної школи.
1982-1983 н.р. - Наукова організація праці вчителя, учня.
1983-1984 н.р.- Впровадження передового педагогічного досвіду в навчально-виховний процес школи ( вивчення праць В.О. Онищука, Ю.К.Бабанського, Ш.А.Амонашвілі, В.Ф.Шаталова).
1985-1986 н.р. - Керівництво роботою по трудовому вихованню, навчанню, професійній підготовці та профорієнтації учнів загальноосвітніх шкіл.
1986-1987 н.р. - Впровадження активних форм методичної роботи на основі діагностичного аналізу. Перехід дітей на навчання з шести років.
1987-1988 н.р. - Актуальні питання співробітництва школи, базового підприємства та батьківської громадськості.
1988-1989 н.р. - Шляхи і методи активізації розумової діяльності учнів на уроках і у позакласній роботі. Розвивальні можливості сучасного уроку. Удосконалення методики морально-правового виховання. Поглиблення роботи за місцем проживання учнівської молоді.
1990-2000 роки 1990 роки - Реалізація концепції української національної школи, вироблення механізму впровадження даної концепції в життя. Оптимізація навчально-виховного процесу. Створення комплексів « Школа - сад», взаємозв’язок між дошкільною і початковою ланками освіти. Організація належних умов для трудової і професійної підготовки учнів, суспільно-корисної праці – учнівські виробничі бригади . Роль сім’ї у формуванні усвідомленої потреби в систематичній навчальній праці школярів.
1990-1991 н. р. - Зворотна інформація як вирішальний критерій ефективності уроку. Організація активного і внутрішнього мовлення на уроках. Мотивація навчальної діяльності як важливий фактор підвищення рівня знань учнів.
1991-1992 н. р.- Шляхи підвищення пізнавальної активності учнів на основі диференційованого підходу до організації роботи учнів. Система роботи з обдарованими дітьми.
1992-1993 н. р. - Інтенсифікація навчального процесу як одна з вирішальних умов засвоєння нових знань Психолого-педагогічні аспекти організації сучасного уроку. Основи розвиваючого навчання в сучасній школі. Формування особистості школяра засобами народної педагогіки Розвиток творчих здібностей в процесі позакласної та позашкільної виховної роботи.
1993-1995 роки - Шляхи дальшої демократизації внутрішкільного управління і вдосконалення навчально-виховного процесу на основі впровадження інновацій, варіативних форм навчання, нових педагогічних технологій. Оновлення змісту освіти і приведення його у відповідність з сучасними потребами особи і суспільства. Підпорядкування змісту навчання і виховання формуванню цілісної та всебічно розвиненої особистості.
1996-1999-роки - Оптимальне психолого-педагогічне забезпечення учасників педагогічного процесу з питань формування цілісної всесторонньо розвиненої особистості.
1995 – 1996 н.р. - Оптимізація основних видів діяльності керівника школи. Психолого –педагогічна діагностика навчально-виховного процесу.
1997 – 1998 н.р. - Профілактика СНІДу, наркоманії і венеричних захворювань серед учнівської молоді.
1998 – 1999 н.р. - Оптимальне психолого- педагогічне забезпечення учасників педагогічного процесу з питань формування всесторонньо розвиненої особистості.
2000- 2010 роки 2000-2002 роки - Створення оптимальних психолого-педагогічних передумов для здійснення особистісного підходу в процесі формування громадянина України.
2003-2004 н.р. - Психолого-педагогічний супровід особистісно зорієнтованої системи освіти і виховання, профільного навчання, формування навиків здорового способу життя учнівської молоді. Впровадження в практику роботи інноваційних технологій навчання і виховання в умовах реформування освіти.
2004-2005н.р. - Психолого-педагогічний супровід особистісно зорієнтованої системи освіти і виховання , профільного навчання, соціальні , науково-методичні та організаційні умови розвитку та впровадження педагогічних інновацій в практику роботи освітян району. Удосконалення системи управління дошкільними , загальноосвітніми, позашкільними навчальними закладами.
2005-2007 роки - Соціальні науково-методичні, організаційні умови розвитку та впровадження педагогічних інновацій в практику роботи освітян району.
2007-2009 роки - Система моніторингового дослідження якості освіти як функція оцінювання , прогнозування, корекції та планування освіти
2009-2010 н.р. - Створення соціальних, психолого- педагогічних умов, якісного навчання, реалізація допрофільної, профільної підготовки школярів та організація роботи з обдарованими дітьми.
2011-2012 н.р. - „Науково-методичний супровід організації якісної освіти, розвитку обдарованості та створення умов для допрофільної і профільної підготовки школярів в умовах сучасного інформаційно - технологічного суспільства, забезпечення функціональної готовності педагогів до використання ІКТ” .
2012-2015 роки - Науково-методичний супровід організації якісної освіти, впровадження державного стандарту дошкільної, початкової і базової загальної середньої освіти, інноваційної діяльності педагогів, розвитку обдарованості та формування особистості в умовах сучасного інформаційно – технологічного суспільства
2015-2016 н.р. - Науково-методичне та організаційно - управлінське забезпечення модернізації неперервної освіти керівних та педагогічних кадрів на засадах особистісно орієнтованого освітнього середовища, створення умов для реалізації принципів наступності та змісту дошкільної, початкової, базової та повної загальної середньої освіти в умовах введення нових Державних стандартів

У травні 1989 року в районному методичному кабінеті створено музейну кімнату «Розвиток освіти на Збаражчині», в якій зібрано експонати та матеріали, що стосуються розвитку освіти: документи, світлини, похвальні грамоти, шкільні підручники, приладдя та інше.. Започатковано «Літопис народної освіти», в основу якого покладено спогади ветеранів освітянської ниви, краєзнавців, архівні документи, що дає можливість відтворити історію школи з сивої давнини до теперішніх часів мовою дат, подій, фактів і осіб. На даний час матеріали музейної кімнати є частиною музею Збаразької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2.

Однією з найцікавіших подій з історії методичної служби є педагогічний міст освітян Збаразького та Підволочиського районів “Школа-вчитель-учень-перебудова», ініціаторами якого були завідувачі районних методичних кабінетів Л.О.Бойко та Н.С.Осадчук. Зустріч була проведена 09.01.1990 року, в ній взяли участь по 200 представників від кожного району, гості та запрошені. До складу делегації кожного району входили представники владних структур, працівники відділів освіти, методичних кабінетів, керівники шкіл, голови рад шкіл, представники базових підприємств, вчителі, виховники, працівники дошкільних та позашкільних закладів, представники ЗМІ. Розмова велася про нелегкі кроки до гуманізації і демократизації закладів освіти, роль ради школи, шляхи і методи розвитку педагогічної майстерності вчителів, вміння вчитися та формування стійких інтересів учнів до знань, зміцнення матеріально-технічної бази, проблеми сільської школи, зв’язок з базовими підприємствами та інше. До уваги учасників було представлено фрагменти уроків, перегляд слайдфільму, виступи учнівських та вчительських колективів художньої самодіяльності.

У 1991-1992 н.р. в Збаразьких школах №1, №2, Вишнівецькій та Доброводівській проводився експеримент з питань організації навчально-виховного процесу на основі диференційованого підходу з використанням методики, яку розробили співробітники НДІ психології Гільбух, Кондратенко. Функціонували класи : базового рівня, посиленої уваги, випереджаючого навчання та «плаваючі».

1992- 1993-1994- 1995 роки Доброводівська ЗОШ відповідно до наказів відділу освіти від 28.01.1992р. №5 та від 26.02.1992 р. №26 працювала в режимі експерименту районного та обласного рівнів з проблеми реалізації державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ ст.), зокрема гуманізації, диференціації, інтенсифікації, комп’ютеризації навчально-виховного процесу. Організація навчально-виховного процесу здійснювалася в умовах 5-денного навчального тижня при 35-хвилинних спарених уроках. Були введені нові курси: історія та географія України, народознавство , рідний край, домашнє господарство, етика і мораль, дитяча світова література, іноземна мова в початкових класах, основи християнської моралі, основи інформатики.

1996-1997 роки на базі Доброводівської загальноосвітньої школи були створені ліцейні класи технічного профілю (розпорядження голови районної державної адміністрації від 24.05.1996 р. №188).

У 1998 році створено Доброводівський технічний ліцей, якому Постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2000 року №336 присвоєно ім’я українського вченого в галузі оптики Олександра Смакули.

З березня 2009 року по червень 2014 року на базі Доброводівського районного комунального технічного ліцею ім.. О. Смакули відповідно до наказу управління освіти науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 13.02.2009р. № 98 проводиться науково-дослідна та експериментальна робота на тему «Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу»

Впродовж останніх років методичний кабінет працював над реалізацією урядових програм, нормативних документів з питань організації навчально-виховного процесу, соціальних, науково-методичних та організаційних умов розвитку та впровадження педагогічних інновацій в практику роботи освітян району, спрямованих на забезпечення європейського рівня якості й доступності освіти, її демократизації та духовної зорієнтованості, розвитку суспільства на основі нових знань. Особливу увагу працівники райметодкабінету в своїй роботі звертають на формування готовності педагогічних працівників до впровадження у навчально- виховний процес сучасних інноваційних, інформаційних та комп’ютерних технологій.

Система методичної роботи в районі щороку визначається наказом відділу освіти «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в навчально – виховних закладах Збаразького району» та річним планом роботи районного методичного кабінету.

Структура методичної роботи постійно вдосконалюється та урізноманітнюється новими гнучкими, більш ефективними формами роботи з використанням інноваційних методик. Результативними є традиційні форми роботи з педагогами: наставництво стажування молодих вчителів, відвідування та аналізи уроків і заходів, консультування на базі райметодкабінету, в опорних школах, в методичних центрах. Поряд з традиційними районними та міжшкільними методичними об’єднаннями, семінарами-практикумами, постійно діючими семінарами, творчими групами ефективно працюють динамічні, проблемні та пошукові групи.

Адресну методичну допомогу одержують керівники та педагоги загальноосвітніх шкіл, дошкільних та позашкільних закладів району під час проведення методичних днів, консультацій, днів відкритих дверей, звітів щодо проходження курсової підготовки, атестації та конкурсів педагогічної майстерності.

Особлива увага звертається на роботу з молодими та малодосвідченими педагогами, яка проводиться диференційовано.

Так, для вчителів, які працюють перший рік після вузу, організовано районну школу молодого вчителя. Початківці мають можливість ознайомитись з методичними підходами, передовими педагогічними підходами, технологіями, прийомами, формами організації навчальної і виховної роботи вчителя, психологічної освіти та самовдосконалення, відвідати уроки вчителів - предметників за фахом, ознайомитись з кабінетами, шкільною документацією, поспілкуватися з досвідченими колегами, методистами РМК, отримати індивідуальні та групові консультації з усіх питань навчально - виховного процесу, нормативних та інструктивних документів. Проводились заняття з елементами психологічного тренінгу. На допомогу даним педагогам розроблено та видрукувано підбірку методичних рекомендацій.

З метою ознайомлення та впровадження прогресивних форм організації методичної роботи проведено серію постійно - діючих семінарів та семінарів - практикумів для керівників шкіл, керівників районних та міжшкільних методичних об’єднань. Кілька років поспіль діє «Школа управлінської майстерності» для директорів шкіл та їх заступників.

В процесі планування методичної роботи з керівними педагогічними кадрами враховується фах, досвід керівної роботи, якість виконання контрольно - аналітичної діяльності відповідно до циклу навчальних дисциплін, специфіка малокомплектних шкіл.

Всі проведені методичні заходи мають практичне спрямування, в більшості випадків проходять в інтерактивних формах, зміст їх роботи полягає в розробці рекомендацій, планів, заходів щодо конкретних напрямів роботи школи, ведення ділової документації, обміну кращими зразками власних доробок, обміну досвідом з питань моніторингу навчально – виховного процесу та ін.

На допомогу керівникам навчально - виховних закладів райметодкабінетом складені підбірки матеріалів з усіх напрямків діяльності освітнього закладу, направлено методичні рекомендації щодо планування роботи закладу, здійснення контрольно - аналітичної діяльності з усіх питань роботи школи, підготовлені комплекти зразків ведення ділової документації та моніторингових досліджень.

Учасники всіх районних семінарів отримують пакети методичної та психологічної підтримки на паперових та електронних носіях.

Виходячи з результатів моніторингу результативності навчально - виховного процесу в освітніх закладах району, матеріалів анкетування педпрацівників та учнів, діагностичного аналізу, матеріалів співбесід з керівниками шкіл, методичних об’єднань, творчих груп та ін. працівниками районного методичного кабінету розробляються рекомендації для всіх категорій педпрацівників щодо планування змісту та організації роботи.

Підвищення рівня і результативності праці керівників та вчителів – предметників, виховників, райметодкабінет намагається досягти через поетапне і системне вдосконалення професійної кваліфікації педагогів шляхом ефективної організації методичної роботи, самоосвіти та курсової підготовки.

План проходження курсової підготовки складається на основі заявок керівників загальноосвітніх закладів. Курсова перепідготовка педпрацівників в основному проводиться на базі Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти.

На базі району практикувались виїзні заняття щодо підвищення кваліфікації вчителів основ здоров’я та вчителів початкових класів. На засіданнях методичних об’єднань заслуховуються звіти вчителів, що пройшли курсову підготовку.

Керівники трьох загальноосвітніх шкіл району Островський А.А. (Вишнівецька ЗОШ І-ІІІ ст.), Пахлан В.І. (Колодненська ЗОШ І-ІІІ ст.), Качаловська Л.В. (Синявська ЗОШ І-ІІІ ст.) в квітні – травні 2008 року проходили стажування за програмою громадських зв’язків у США (штат Кентуккі), темою якого було «Адміністрування закладів середньої освіти”, набутим досвідом поділились на семінарі- нараді керівників загальноосвітніх закладів району.

З метою ефективного використання навчальних комп’ютерних комплексів в навчально - виховному процесі, підготовки педпрацівників до використання інформаційно – комунікаційних технологій впродовж 2005-2008 рр. на базі загальноосвітніх шкіл району були проведені тренінги для вчителів – предметників за програмами „Інтел. Навчання для майбутнього” та «Майкрософт. Партнерство в навчанні».

Системну роботу методичний кабінет проводить щодо вдосконалення та посилення ролі атестації у професійному зростанні кадрів. Для керівників шкіл та членів атестаційних комісій розроблено перелік та зразки необхідної документації. Проводяться звіти, громадські огляди, виставки матеріалів з досвіду роботи , творчі портрети вчителів, що атестуються.

Працівники райметодкабінету здійснюють методичний супровід викладання нових курсів та апробації шкільних підручників, тестових завдань.

Районний методичний кабінет набув певного досвіду щодо вивчення, поширення та впровадження елементів передового педагогічного досвіду. З цією метою методисти, залучаючи педагогічних працівників, упродовж багатьох років вивчали досвід роботи своїх колег: (Гусятин (1987р.), Козова (1988р.), Старосамбірська ЗОШ Львівської обл. (06.12.1988р. та 09.02.1989р.), Львів (02.02.1989р.), Чернівці (08.12.1989р.), Чортків (2007р.). В картотеці ППД району зібрано узагальнені матеріали кращого досвіду роботи 131 педагога. Досвіди роботи педагогів розглядаються на засіданнях педагогічних рад у загальноосвітніх школах, методичних об’єднаннях та одержують схвалення на раді РМК. Періодично поновлюються і направляються в школи району „Адреси ППД району”. Проводиться значна робота щодо організаційно - педагогічного забезпечення Всеукраїнського конкурсу „Учитель року”. Щороку картотека поповнюється матеріалами з досвіду роботи учасників районного етапу конкурсу та вчителів, що атестуються на встановлення звання.

Педагогічні працівники району та працівники райметодкабінету діляться матеріалами з досвіду роботи, публікуючись в періодичних виданнях, є авторами методичних комплектів та рекомендацій.

Педагоги Збаражчини ділилися кращим досвідом роботи на обласних семінарах:

№ п/п Рік Категорія Тема
1. 9.02.2000 р. Завідувачів РМК Індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними працівниками району.
2. 15.11.2000 р. Шкільні психологи Організація роботи шкільного психологічного центру.
3. 23.11.2000 р. Методисти РМК з зарубіжної літератури, члени творчої групи Мета та завдання діяльності творчих груп вчителів –предметників у сучасних умовах.
4. 20.12.2000 р. Методисти з української мови та літератури Використання інноваційних форм і методів викладання української мови та літератури у навчально – виховних закладах різного типу.
5. 20.12.2001 р. Методисти РМК з іноземних мов Шляхи оновлення змісту та методів навчання іноземних мов.
6. 21.12.2002 р. Керівники РМК позашкільних закладів Особливості гендерної моціалізації підлітків в умовах позашкільного навчального закладу.
7. 27.05.2003 р. Методисти РМК з інформатики Розвиток пізнавального інтересу учнів в процесі розв’язання задач з інформатики. Особливості проведення державної підсумкової атестації.
8. 7.10.2003 р. Начальники відділів освіти Сільська школа - пріоритетна сфера розвитку та вдосконалення змісту навчально – виховного процесу в умовах впровадження профільного навчання.
9. 4.03.2004 р. Методисти РМК з історії і правознавства Організація правового виховання учнів через систему правової освіти в навчальних закладах.
10. 10.12.2004 р. Методисти РМК з початкового навчання та дошкільної освіти Спільна робота дошкільних навчальних закладів та шкіл щодо забезпечення підготовки дітей до навчання в школі, психолого-педагогічний супровід першокласників.
11. 21.04.2005 р. Методисти РМК з біології та хімії Використання інноваційних методів і підходів при вивченні біології та хімії.
12. 8.12.2005 р. Методисти РМК з математики Розвиток творчих здібностей школярів в процесі навчання математики шляхом гармонійного поєднання нових освітніх технологій.
13. 10.03.2006 р. Директори сільських шкіл Шляхи оптимізації використання матеріально – технічної бази з трудового навчання в умовах сільської школи.
14. 20.04.2006 р. Методисти, відповідальні за туристсько - краєзнавчу роботу Організація і методичне забезпечення діяльності координаційних центрів з удосконалення масової екскурсійної роботи і проведення з учнівською молоддю місцевих туристських походів вихідного дня.
15. 09.11.2006 р. Методисти РМК з курсу „Захист Вітчизни” Особливості організації навчального процесу з курсу „ Захист Вітчизни” за новою навчальною програмою.
16. 13.03.2007 р. Завідувачі райво, відповідальні за організацію зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингових досліджень Зміст роботи відділу освіти щодо організації зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингових досліджень.
17. 30.10.2007 р. Семінар –тренінг методистів-психологів та керівників методичних об’єднань практичних психологів Психологічна просвіта як засіб оптимізації навчально – виховного процесу.
18. 15.05.2008 р. Директори гімназій, ліцеїв, колегіумів та методистів РМК з фізики Організація науково – дослідної роботи з вивчення спадщини О. Смакули.
19. 28.10.2008 р. Методисти РМК з зарубіжної літератури Реалізація принципів духовності у системі літературної освіти.
20. 26.02.2009 р. Методисти РМК з географії Концептуальні підходи до вдосконалення екологічної освіти в процесі викладання шкільного курсу географії.
21. 08.12.2009 р. Методисти РМК з виховної роботи Проектування, становлення та розвиток ефективних систем виховання в сучасній школі.
22. 14.04.2010 р. Майстер – клас вчителів початкових класів Формування навичок читання та уміння працювати з текстом в початкових класах.
23. 21.04.2010 р. Керівники музеїв навчальних закладів Тернопільської області Шкільний музей – невід’ємна частина навчально – виховного процесу.
24. 11.11.2010 р. Методисти РМК з інформатики Використання проектних методик як засіб підвищення ефективності вивчення інформатики в школі.
25. 14.04.2011 р. Методисти РМК з предметів художньо-естетичного циклу Мистецтво рідного краю на уроках естетичних дисциплін.
26. 16.11.2011 р. Методисти РМК з української мови та літератури Підвищення якості мовно - літературної освіти: система науково - методичної роботи з учителями української словесності.
27. 31.01.2012 р. Засідання обласної творчої групи вихователів - методистів, вихователів дошкільних навчальних закладів Організація роботи з обдарованими дітьми в дошкільних навчальних закладах.
28. 14.11.2012 Методисти з фізичної культури районних методичних кабінетів Впровадження українських народних ігор у систему фізичного виховання школярів
29. 21.02.2013 Майстер-клас керівників районних методичних об’єднань вчителів перших класів Тернопільської області Формування комунікативної компетентності у першокласників та удосконалення організації навчально – виховного процесу в перших класах
30. 01.10.2013 Методисти РМК з іноземних мов Формування соціокультурної компетенції учнів засобами культурних, духовних цінностей народів, мови яких вивчаються
31. 03.2014 Засідання обласної творчої групи вчителів початкових класів Формування мовленнєво-комунікативних компетентностей молодших школярів
32. 10.04.2014 Методисти РМК (ТКМЦ, ММК) з біології та хімії Шляхи вдосконалення педагогічної майстерності вчителів щодо впровадження когнітивних методів навчання при вивченні біології та хімії
33. 26.09.2014 Засідання обласної авторської майстерні вчителів німецької мови Запровадження інноваційних освітніх технологій у навчально – виховний процес
34. 24.12.2015 Методисти РМК (ТКМЦ, ММК) з основ здоров’я Розвиток творчого потенціалу вчителя шляхом використання інноваційних освітніх технологій при викладанні основ здоров’я

На високому рівні був представлений досвід педагогів району з питань екологічної освіти та виховання на всеукраїнському семінарі директорів еколого – натуралістичних центрів учнівської молоді «Світ творчості», що відбувся у червні 2013 року на базі Збаразької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2.

18 лютого 2016 року Збаражчину відвідали учасники проведеного Інститутом модернізації змісту освіти спільно з Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти Всеукраїнського семінару у рамках Школи педагогічної майстерності «Педагогічний стартап». До участі в роботі семінару були залучені методисти інститутів післядипломної педагогічної освіти, які відповідають за викладання предметів «Правознавство» та «Образотворче мистецтво», а також за проведення конкурсу «Вчитель року» в областях України.

Кiлькiсть переглядiв: 213